Praktijkadres:
Centrum Licht op Talent
Industriekade 1 Hillegom
Postadres:
Licht op Talent
Brouwerlaan 14 2182 KG Hillegom

Privacyverklaring

Licht-op-Talent, gevestigd aan Brouwerlaan 14,2182 KG Hillegom,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.licht-op-talent.nl/ Brouwerlaan 14,2182 KG Hillegom
+31 626994880, info@licht-op-talent.nl

Annette Damman is de Functionaris Gegevensbescherming van Licht-op-Talent Zij is te bereiken via info@licht-op-talent.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Licht-op-Talent verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je via de website aan te melden of een vraag te stellen, in correspondentie en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Licht-op-Talent verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar: van alle kindertrainingen wordt per sessie een verslag gemaakt. Deze verslaglegging wordt in zijn geheel gedeeld met ouders, via het verstrekte e-mailadres. Op verzoek, en met toestemming van ouders kan deze informatie met school; leerkracht en/of intern begeleider gedeeld worden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@licht-op-talent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– Burgerservicenummer (BSN), alleen wanneer dit noodzakelijk is in verband met een traject binnen de Jeugdhulp waarin Licht-op-Talent op verzoek bij betrokken is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Licht-op-Talent verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling – naam, adres, woonplaats op grond van het uitvoeren van een overeenkomst.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of flyer- naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres op grond van toestemming.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- naam, telefoonnummer, e-mailadres op grond van het uitvoeren van een overeenkomst.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- naam, adres, woonplaats, e-mailadres, op grond van toestemming en het uitvoeren van een overeenkomst.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren- – naam, adres, woonplaats, e-mailadres, op grond van het uitvoeren van een overeenkomst.

– Licht-op-Talent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. -naam, adres, woonplaats, klantnummer, factuurnummer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Licht-op-Talent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Licht-op-Talent) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Licht-op-Talent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: het lopende kalenderjaar waarin de geleverde dienst wordt afgerond plus vijf jaar. Wat wordt bewaard: Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum jongeren onder 16 jaar, facturen, klantnummers.
Verslagen worden bewaard, zodat zij beschikbaar zijn voor eventuele vervolgtrajecten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Licht-op-Talent verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Licht-op-Talent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Licht-op-Talent gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Licht-op-Talent en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@licht-op-talent.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Licht-op-Talent wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Licht-op-Talent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@licht-op-talent.nl. Licht-op-Talent heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-Computer/harddiskbeveiliging middels wachtwoord
-Back-up achter slot en grendel

Klachtenregeling

Een klacht dient in eerste instantie mondeling dan wel schriftelijk bij ons ingediend te worden. De klacht kan zowel betrekking hebben op het gedrag en/of uitlating van de coach. De klacht kan worden ingediend door de cliënt of een vertegenwoordiger van de cliënt.

Indien er sprake is van een klacht tegen een coach vanwege de jeugdhulpverlening uit hoofde van de Jeugdwet, WMO en WKKGZ verwijzen wij naar de klachtenregeling van erisietsmisgegaan.